Meýdana habar beriş okuwy

Bu gün, gyzykly meýdan habar beriş okuwyna goşulýarys.

Topar gurmak, şübhesiz, toparyň agzybirligini güýçlendirmegiň täsirli usulydyr. Şeýle-de bolsa, bu toparyň gurluşygy geçmişden birneme tapawutlanýar. Öňki topar binasy bilelikde hezil edýän tanyş hyzmatdaşlaryň toparydy. Bu gezek tapawut, käbir nätanyş hyzmatdaşlaryň bilelikde öňe gitmegidir.

Nätanyşdan tanyş adama käbir adamlar üçin birneme wagt gerek bolup biler we topar döretmek şübhesiz bu döwürleri ep-esli gysgaldýar, ýöne bize zerur zat diňe bir durmuşda tanyşlyk däl, eýsem netijede ýüze çykan iş rahatlygyna düşünmekdir, belki iş ideýalary bilen tanyşlyk a bolup biler 1 + 1> 2 netijelerinde bökmek, ýa-da toparlaýyn işiň güýji ...

Duşuşyk ykbal, düşünişmek seýrek ykbal. Her kimiň umumy bir iş üçin bilelikde işleşip bilýän ykbaly. Bu proses kyn bolup biler we ajaýyp zatlar köp bolup biler, ýöne "mümkin däl kynçylyk" taslamasy ýaly, kynçylyk mesele däl-de, psihologiki päsgelçilik bolup biler.

n (1)
n (2)

10,000 ädim yza gaýtmak hakykatdanam kyn. Biz ýeke däl. Biz adamlar topary. Kynçylyklary ýeňip geçmek üçin size köp ýoldaşlarymyz bar. Çeňňegi döwmek aňsat, ýöne çapmak döwmek kyn. Agzybirligiň güýji dälmi?

Çäräniň bolan güni diňe bir agzybirligiň we hyzmatdaşlygyň ruhy, ýüz öwürmezlik ýa-da terk etmezlik ruhy däl, eýsem olar üçin hyzmat etmek wepalylyk duýgusydy. Şeýle hem, işe çalt goşulyp, mätäç burçlarda öz rolumy ýerine ýetirip bilýändigim üçin özümi bagtly saýýaryn.

Şol bir wagtyň özünde-de biz gowy netije bermedik. Başgalara hormat goýmazlygymyz, düzgünleri berjaý etmezligimiz, jikme-jikliklere üns bermezligimiz we esasanam öz inersiýamyzyň we garaşlylygymyzyň kemçiliklerinden habarly bolup bileris. Emma bu kemçilikleri aklamagyň zerurlygy ýok. Ongalňyş nädogry, ýalňyşlygy bilmek ony hasam gowulaşdyryp biler. Topar gurmakda bu ýalňyşlyklara düşünseňiz, düzedip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, käbir ýalňyşlyklar bar we ýalňyşansoň, ummasyz ýitgilere sebäp bolup biler. Hemmesini meýilleşdirmeli, öňe sürmeli we problemalary tapmak üçin göz bolmaly.

Düzgünleri ýerine ýetiriň, bilelikde işleşiň, ýalňyşlyklardan gaça duruň we barmaly ýeriňize mümkin boldugyça çalt ýetersiňiz. Belki, bu uly gämide özüni ýolagçy hasaplaýan we durmuşdan lezzet almaga ýa-da dynç almaga taýyn adamlar bar; belki başlyk ýa-da kapitan bolanda, aktiw bolmaly. Haýsy mentalitet bolsa-da, töweregiňizdäki adamlara we umumy ösüşe täsir etmejekdigine şübhe ýok diýip pikir edýärin. Timeöne wagt bilen işjeň bäsleşip, netijelere gönükdirilen we agzybirlikde bilelikde işlemek, çalt üstünlik gazanmagy we maksatlaryňyza ýetmegi aňsatlaşdyrar.

Iş, durmuş we oýunlaryň arasyndaky meňzeşlikler tejribe jemläp, ösüşe kömek edip biler. Bu topar döretmek işi bize diňe bir köp peýda getirmän, kärdeşlerimiziň arasyndaky aralygy gysgaldyp, has gowy topar etdi. Bir gaýyk, bir maşgala, bir ugur, bilelikde öňe hereket ediň!


Iş wagty: 10-2021-nji maý