Suwy bejermek üçin ultramelewşe sterilizator

Gysga düşündiriş:

Ultramelewşe sterilizator giňden ulanylýar we suwy bejermekde ýokary ähmiýete eýe. Ultramelewşe şöhläniň şöhlelenmesi arkaly mikroorganizmleriň DNK gurluşyny ýok edýär we üýtgedýär, bakteriýalar derrew ölýär ýa-da sterilizasiýa maksadyna ýetmek üçin nesillerini köpeldip bilmeýär. ZXB ultramelewşe şöhleleri hakyky bakterisid täsiridir, sebäbi C-band ultramelewşe şöhleleri organizmleriň DNK-syna, esasanam ultramelewşe şöhlelerine 253,7nm töweregi siňdirilýär. Ultramelewşe dezinfeksiýa diňe fiziki dezinfeksiýa usulydyr. Simpleönekeý we amatly, giň spektrli, ýokary netijelilik, ikinji derejeli hapalanma, aňsat dolandyryş we awtomatlaşdyryş we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir. Dürli täze döredilen ultramelewşe lampalaryň ornaşdyrylmagy bilen, ultramelewşe sterilizasiýanyň ulanylyş diapazony hem giňelmegini dowam etdirdi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

3) Daş görnüşi talaplary

.

(2) Enjamyň daşky görnüşi, çekiç bellikleri we deňsizligi bolmazdan arassa we owadan. Panel metrleri, wyklýuçateller, görkeziji çyralar we alamatlar berk we dik bolmaly.

(3) Enjamyň gabygyny we çarçuwasyny kebşirlemek, aç-açan deformasiýa ýa-da ýanmazlyksyz berk bolmaly.

 

4) Gurluşygyň we gurnamagyň esasy nokatlary

(1) Kwars aýna turbasynyň we nasos togtadylanda lampa turbasynyň suw çekiçiniň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin suw nasosyna ýakyn rozetka turbasyna ultramelewşe generatoryny gurmak aňsat däl.

(2) Ultramelewşe generator suw girelgesiniň we rozetkasynyň ugruna berk gurulmalydyr.

(3) Ultramelewşe generatoryň binanyň düýbünden has ýokary binýady bolmaly we binýady ýerden 100 mm pes bolmaly däldir.

(4) Ultramelewşe generator we birleşdiriji turbalar we klapanlar berk bolmaly we ultramelewşe generatoryna turbalaryň we esbaplaryň agramyny götermäge ýol berilmeli däldir.

(5) Ultramelewşe generatoryň gurulmagy sökmek, abatlamak we tehniki hyzmat etmek üçin amatly bolmaly we turba birikmelerinde suwuň hiline we arassaçylygyna täsir edýän materiallar ulanylmaly däldir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler