Howa kabul ediş ulgamy üçin howa süzgüçli kartrij

Gysga düşündiriş:

Gaz turbinasy üçin howa kabul ediş ulgamlary üçin howa süzgüji.

Gaz turbinasynyň işleýşi, kompressoryň (ýagny, kompressoryň) atmosferadan howany yzygiderli sormagy we gysmagydyr; gysylan howa ýangyç kamerasyna girýär, sanjylýan ýangyç bilen garylýar we gaz turbinasyna akýan ýokary temperatura gazy bolmak üçin ýakylýar, orta giňelme işleýär, turbina tigirini we kompressor tigirini bilelikde aýlanmaga iterýär; Gyzdyrylan ýokary temperaturaly gazyň iş güýji ep-esli gowulaşýar, şonuň üçin gaz turbinasy kompressory herekete getirýärkä, gaz turbinasynyň çykyş mehaniki güýji ýaly artykmaç güýç bar. Gaz turbinasy duruzylanda başlanda, aýlanmak üçin başlangyç tarapyndan sürülmeli. Başlangyç özbaşdak işlemek üçin tizlenýänçä ýapylmaz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gaz turbinasynyň iş prosesi iň ýönekeý, oňa ýönekeý sikl diýilýär; üstesine-de, regeneratiw sikller we çylşyrymly sikller bar. Gaz turbinasynyň işleýän suwuklygy atmosferadan gelýär we açyk aýlawly atmosfera zyňylýar; üstesine-de, ýapyk aýlawda işleýän suwuklygyň ulanylýan ýapyk sikli bar. Gaz turbinasynyň we beýleki ýylylyk hereketlendirijileriniň birleşmegine birleşdirilen aýlaw enjamy diýilýär.

Gazyň başlangyç temperaturasy we kompressoryň gysyş gatnaşygy, gaz turbinasynyň netijeliligine täsir edýän iki esasy faktor. Başdaky gaz temperaturasyny ýokarlandyrmak we degişlilikde gysyş gatnaşygyny ýokarlandyrmak, gaz turbinasynyň netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biler. 1970-nji ýyllaryň ahyrynda gysyş gatnaşygy iň ýokary 31-e ýetdi; Senagat we deňiz gaz turbinalarynyň başlangyç gaz temperaturasy takmynan 1200 was, awiasiýa gaz turbinalarynyňky 1350 than-dan ýokarydy.

Howa süzgüçlerimiz F9grade ýetip biler. GE, Siemens, Hitachi gaz turbinalarynda ulanylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler