Barmag dokma maşynlary üçin 3LA süzgüç

Gysga düşündiriş:

Manfre 3LA süzgüji Barmag markasy bilen çalyşyp biler.

Üznüksiz ylmy gözlegleriň we komponentleriň işlenip düzülmegi bilen, Barmag Germaniýa indi daşky diametrini üýtgetmän, spinetriň üstüni 25% ýokarlandyryp biler. Şol sebäpden, şol bir ekstruziýa göwrümi bilen egirme gaýtadan işlemek üçin, has az diametri bolan egirme gurnama ulanylyp bilner, şonuň üçin ýylylygyň ýaýramagy takmynan 10% azaldar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Täze komponent dizaýny aşakdaky artykmaçlyklary üpjün edip biler: polotensalaryň arasyndaky aralyk artmagy has gowy sowadyş täsirini üpjün edip biler we esasanam inçe çyzykly dykyzlyk filamentleri we ultra inçe süýümler üçin amatly bolar; şol bir ululykdaky beýleki egirme komponentler bilen deňeşdirilende, has uly süzgüç üstü, uly ekstruziýa üçin has amatlydyr; has uly süzgüçli süzgüç, süzgüç elementiniň has uzak hyzmat ediş möhletini üpjün edip biler; beýleki egirme komponentleri bilen deňeşdirilende has inçe çyzykly dykyzlyk filamentlerini we ultra inçe süýümleri aýlap bilýär.

Barmag 3LA egirme gurnamasyny hem düzdi we 31A egirme gurnama senagat ýüplügi öndürmek üçin enjamlaşdyryldy. Ordinaryönekeý süzgüç gumynyň ýa-da metal gumyň ýerine süzgüç çybyklaryny ulanyp, has uly süzgüç meýdany bar. Bu 3LA egriji gurnama aşakdaky artykmaçlyklara eýedir: Süzgüç gumynyň egirme gurnamasy bilen deňeşdirilende, bu 3LA egirme ýygnagynyň süzgüç meýdany 5 esse uly; süzgüç hasasy gaýtadan ulanylyp bilner; ulanylanda, içerki basyş kepillendirilip bilner Içerki basyş; ereýän akym has birmeňzeş, öli zona ýok; işlemek has aňsat, durnukly önümçiligi üpjün etmek we ýerliksiz gurmakdan gaça durmak; her pozisiýa üçin garaşsyz süzgüç; iş çykdajylaryny we simleriň döwülmegini azaltmak.

1922-nji ýylda döredilen Barmag häzirki wagtda Oerlikon dokma toparynyň bir bölümi. Germaniýanyň ştab-kwartirasynyň 1100-den gowrak işgäri bar we ştab-kwartirasy Remsşidiň Lannip şäherinde ýerleşýär. Barmag, bazar paýy 40% -den gowrak bolup, neýlon, poliester, polipropilen egriji maşynlar we dokma enjamlary boýunça dünýädäki deň-duşlaryndan öňde barýar. Esasy önümlerine egriji maşynlar, dokma maşynlary we şemal, nasos we taňry ýaly degişli bölekler girýär. Onuň şahamçasy Barmag Spenser häzirki wagtda esasan ösýär we öndürýär: sintetiki süýümleri öndürmek üçin egrem-bugram kelleler, dürli çig mallary gaýtadan işlemek üçin egriji kelleler, senagat ýüplükleri öndürmek üçin egriji maşynlar, plastmassa film lentalarynyň doly toplumy we yza gaýdýan maşyn. Barmag R&D merkezi, innowasiýa we tehnologiki taýdan ösen geljek önümleriň ösüşine ünsi jemläp, dünýädäki şuňa meňzeş edaralaryň arasynda iň ulusy hasap edilip bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler