BOPP film çyzgysy üçin şem süzgüji

Gysga düşündiriş:

Şem süzgüçlerimiz, Brukner Bopp çyzyklarynyň giňelmesinde giňden ulanylýar

Süzgüçleriň iki görnüşi bar (biri “Main Extruder” şem süzgüç ulgamy, beýlekisi “Coextruders”)

Umumy ululygy 49.1 × 703.5MM. LG / 2 LAYER. + Daşarky gatlak 52x714MM

75mikron, 80mikron, 90mikron, 100mikron

BOPP “Iki taraplaýyn gönükdirilen polipropileniň” gysgaltmasy, BOPP filmi iki taraplaýyn gönükdirilen polipropilen filmdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

BOPP filminiň önümçiliginde ýokary molekulýar polipropileniň eremegi ilki bilen uzyn we dar maşynyň kellesi bilen, ýa-da ýörite uzaldyjy maşynda, belli bir temperaturada we kesgitlenen tizlikde bir wagtyň özünde ýa-da ädimde ýasalýar. ädim ädim Film iki dik ugurda (uzyn we transvers) we dogry sowadylandan ýa-da ýylylyk bejergisinden ýa-da ýörite gaýtadan işlenenden soň (korona, örtük we ş.m.) uzalýar.

Köplenç ulanylýan BOPP filmleri şulary öz içine alýar: adaty iki taraplaýyn gönükdirilen polipropilen film, ýylylyk bilen möhürlenýän iki taraplaýyn gönükdirilen polipropilen film, çilim gaplaýyş filmi, iki taraplaýyn gönükdirilen polipropilen merjen filmi, iki taraplaýyn gönükdirilen polipropilen metallaşdyrylan film, gabat gelýän film we ş.m.

BOPP filmi örän möhüm çeýe gaplama materialydyr. BOPP filmi reňksiz, yssyz, yssyz, zäherli däl we ýokary dartyş güýji, täsir güýji, berkligi, berkligi we gowy aýdyňlygy bar.

BOPP filminiň ýerüsti energiýasy pes, ýelimlemekden ýa-da çap etmezden öň korona bejergisi talap edilýär. Korona bejergisinden soň, BOPP filmi çap etmegiň oňat uýgunlaşmagyna eýedir we ajaýyp görnüşi almak üçin artykmaç çap edilip bilner, şonuň üçin köplenç kompozit filmiň üstki gatlagy materialy hökmünde ulanylýar.

Süzgüç ekrany ekstruderiň gaty möhüm bölegi bolup, süzgüç ekrany arkaly diňe ökde önümler öndürilip bilner. Ekstruder süzgüçli ekran, plastmassa, himiki süýümler, rezin, gyzgyn ereýän ýelimler, ýelimler, örtük materiallary we garyndylar ýaly dürli ýelmeşýän materiallary we önümleri süzmek we garyşdyrmak üçin ulanylýar. Ekstruder süzgüç ekranynda mesh görnüşi bar. Tor kemer görnüşi bilen, ekstruder süzgüç ekranyny awtomatiki ekran çalşyjynyň üsti bilen önümçilige päsgel bermezden çalşyp biler, zähmeti we wagty tygşytlar, önümiň öndürijiligi durnukly bolar, ekranyň awtomatiki üýtgemegini we erkin işlemegini amala aşyrar, süzgüçiň täsirli wagtyny ýokarlandyrar we önümçilik çykdajylaryny azaldyp biler. .


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler