Guşlara garşy torlar, guşlaryň iýmitlenmeginiň öňüni almak üçin ulanylýar

Gysga düşündiriş:

Guşlara garşy tor, polietilenden ýasalan mata görnüşidir we esasy çig mal hökmünde garramaga we ultramelewşe ýaly himiki goşundylar bilen bejerýär. Highokary dartyş güýji, ýylylyga garşylygy, suwa garşylygy we poslama garşylygy bar. Garrylyga garşy, zäherli we tagamsyz we galyndylary aňsat zyňmagyň artykmaçlyklary bar. Çybynlar, çybynlar we ş.m. ýaly umumy zyýan berijileri öldürip biler. Saklamak ýeňil we yzygiderli ulanmak üçin amatly we dogry saklanyş möhleti takmynan 3-5 ýyla ýetip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Guşlara garşy torlar, esasan, üzümi goramak, alça goramak, armutdan goramak, almany goramak, möjekleri goramak, tohumçylygy goramak, kiwi miweleri we ş.m. guşlaryň iýmitlenmeginiň öňüni almak üçin ulanylýar, howa menzilini goramak üçin hem ulanylýar.

Guşlara garşy tor ösdürip ýetişdirmek, önümçiligi artdyrýan we guşlary tordan çykarmazlyk, guşlaryň köpeliş kanallaryny kesmek we dürli görnüşli guşlara netijeli gözegçilik etmek üçin önümçiligi artdyrýan we kellelerde emeli izolýasiýa päsgelçiliklerini döredýän täze amaly we ekologiýa taýdan arassa oba hojalygy tehnologiýasydyr. we ş.m. Wirus keselleriniň ýaýramagynyň zyýanynyň öňüni alyň. Şeýle hem, ekinleriň ösmegi üçin amatly şertleri döredip, gök ekin meýdanlarynda himiki pestisidleriň ulanylmagynyň ep-esli azalmagyny üpjün etmek, ekinleriň ýokary hilli we arassaçylyk bilen üpjün edilmegi üçin ýeňil geçiriş, orta kölege we ş.m. wezipeleri bar. Hapalanmazdan ýaşyl oba hojalyk önümlerini ösdürmek we öndürmek üçin güýçli güýç Tehniki kepillik. Guşlara garşy tor tupan eroziýasy we doň hüjümi ýaly tebigy betbagtçylyklara garşy durmak wezipesini hem ýerine ýetirýär.

Guşlara garşy torlar gök önümler, rezin we ş.m. köpeldilende poleniň ýaýramagyny izolirlemek üçin giňden ulanylýar, kartoşka, gül we beýleki dokuma medeniýeti detoksifikasiýa örtükleri we hapalanmaz gök önümler we ş.m., şeýle hem anti-anti hökmünde ulanylyp bilner. temmäki nahallarynda guşlar we hapalanmaga garşy. Häzirki wagtda dürli ekinlere we gök önüm zyýankeşlerine fiziki taýdan gözegçilik etmek üçin ilkinji saýlaw. Hakykatdanam, sarp edijileriň köpüsine “ygtybarly iýmit” iýmäge rugsat beriň we ýurdumyň gök önüm sebedi taslamasyna goşant goşuň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler