Poliester ýüplük öndürmek üçin poslamaýan polat şem süzgüji

Gysga düşündiriş:

Ölçegi: 60 mm OD x 666 MM L.

Süzgüç serişdesi: Poslamaýan polatdan dokalan sim tor.

Filtrasiýa reýtingi: Multipore 75micron, 60micron, 45micron

Polimer eritme süzgüç gurnamalary üçin köp gatly poslamaýan polatdan ýasalan süzgüçli kartrij çalşylýan süzgüç media korpusyndan we aýrylýan enjamdan ybarat: birleşdiriji, içki goldaw we ahyrky gurnama.

Arassalamak we çalyşmak üçin aňsat sökmek bilen, satyn alyş we iş çykdajylarynyň peselmegine sebäp bolýar.

Süzülen süzgüç elementleriniň esasy süzgüç serişdesi poslamaýan polatdan süzülen süýümli web we poslamaýan polatdan dokalýan sim torlarydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Poslamaýan polatdan süzülen süýümli web, ýokary temperaturada poslamaýan polat süýüm bilen süzülen köp sanly çuň süzgüç serişdesidir. Süzgüç elementleri ýokary gözenekliligiň, uly süzgüç meýdanynyň we hapa saklaýyş kuwwatynyň artykmaçlygyndan peýdalanýar we soňundanam gaýtalanyp bilner. himiki arassalamak.

Poslamaýan polatdan dokalýan sim matalar poslamaýan polat sim bilen dokalýar. Bu süzgüç elementleriniň güýçli berkligi, aňsat arassalanmagy, ýokary temperatura garşylygy, arzan bahasy ýaly aýratynlyklary bar.

Programma: Önümler benzin, himiýa, himiki süýüm, awiasiýa, aerokosmos, ýadro senagaty, derman, metallurgiýa, elektrik energiýasy, suwy bejermek, azyk we içgi, kömür himiýasy we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Netijeli süzgüç meýdany (10 ″ uzynlykda)

Pleapylan kartrij: 1.40ft2 (0.13m2)

 

Gazetler we halkalar:

EPDM standart, Nitrile, PTFE, silikon, Witon we PTFE örtülen witon isleg boýunça ýa-da amal saýlamasy boýunça elýeterli.

 

Kartrijiň ahyrky enjamlary:

226 Gabat gelmek, 222 Gurmak, DOE, SOE, sapak 1 ″, 1/2 ″ NPT we ş.m.

 

Esasy aýratynlyklary:

1. Gowy süzgüç öndürijiligi, 2-200um süzgüç bölejikleriniň ululygy üçin birmeňzeş süzgüç öndürijiligi;

2. Gowy poslama garşylyk, ýylylyga garşylyk, basyşa garşylyk we aşgazana garşylyk; gaýta-gaýta ýuwup bolýar we uzak ömri bar.

3. Poslamaýan polat süzgüç elementi birmeňzeş we takyk süzgüç takyklygyna eýe;

4. Poslamaýan polatdan süzgüç elementi bir meýdana uly akym berýär;

5. Poslamaýan polatdan süzgüç elementi pes temperatura we ýokary temperatura gurşawy üçin amatlydyr; arassalanandan soň gaýtadan ulanylyp bilner, çalyşmagyň zerurlygy ýok.

 

Ulanylyşy:

Nebit-himiýa we nebit ýatak turbageçirijisi; ýangyç guýýan enjamlar, in engineeringener enjamlary we enjamlary üçin ýangyç ýagyny süzmek; suw arassalaýyş pudagy üçin enjamlary süzmek; 7 derman we azyk önümçiligi; bahalandyrylan akym 80-200l / min iş basyşy 1.5-2.5pa süzgüç meýdany (m2) 0.01-0.20 Süzgüç takyklygy (μm) 2-200 μm Süzgüç materialy Poslamaýan polatdan dokalan poslamaýan poslamaýan polat perforasiýa mesh agyr suwuň birinji basgançagy üçin ulanylýar ýag ýanmak ulgamy, himiki suwuk süzgüç üçin hem ulanylyp bilner. Takyklygy 100um. Süzgüç elementi poslamaýan polatdan tegelek mikropor tor. Elektronika, nebit, himiýa, derman, azyk we beýleki senagat pudaklarynda deslapky gaýtadan işlemek we gaýtadan işlemek ulgamlary üçin amatly. Suwy pes asylan hapalar bilen arassalaň (2 ~ 5mg / L-den az).


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler