Eremek üçin polimer süzgüç

Gysga düşündiriş:

Eredilen süzgüç, ýokary tizlikli egirme we inçe inkär etmek üçin möhüm enjamdyr. Erginiň egirme işini gowulandyrmak üçin eritmedäki hapalary we eremedik bölejikleri aýyrmak üçin polimer eritmelerini üznüksiz süzmek üçin ulanylýar. Egirmegiň hilini üpjün etmek.

Eritme süzgüji, eritmedäki hapalary we eremedik bölejikleri aýyrmak, eremegiň egirme işini gowulandyrmak we egirmegiň hilini üpjün etmek üçin ýokary polimer eritmesini üznüksiz süzmek üçin ulanylýar. Eredilen süzgüç, ýokary tizlikli egirme we inçe inkär etmek üçin aýrylmaz enjamdyr. Egriji komponentleriň ömrüni uzaltmakda, enjamlaryň ulanylyşyny gowulandyrmakda we önümçiligi ýokarlandyrmakda aç-açan rol oýnaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Egrilen dokalmadyk dokma önümçiliginde, egirme prosesiniň yzygiderli öňe gitmegini üpjün etmek we döwülen filamentleriň we damjanyň ýüze çykmagyny azaltmak üçin, adatça iki sany süzgüç enjamy oturdylýar. Birinji süzgüç (gödek süzgüç) nurbat ekstruderi bilen ölçeýji nasosyň arasynda oturdylýar we esasy wezipesi ikinji süzgüç enjamynyň ulanylyş wagtyny uzaltmak we ölçeg nasosyny we egirme nasosyny goramak üçin has uly hapalary süzmekdir. , Ekstruderiň arka basyşyny ýokarlandyrmak, şeýlelik bilen gysyş wagtynda materialyň tükenmegine we plastifikasiýasyna goşant goşmak. Ikinji süzgüç (inçe süzgüç) egriji gurnama oturdylýar we onuň esasy wezipesi inçe hapalary, kristal nokatlary we ş.m. süzmek, egirmejiniň ýapylmagynyň öňüni almak, egirmegiň yzygiderli ösüşini üpjün etmek we hilini ýokarlandyrmakdyr. süýümi. Süzgüç ekranynyň görnüşi pyrlanmanyň görnüşine we ululygyna bagly bolup, köplenç köp gatlakly gönüburçly süzgüçdir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler