Suwy bejermek üçin suw enjamlaryny ýumşadyň

Gysga düşündiriş:

Awtomatiki suw ýumşadyjy, işlemek we dikeldiş wagtynda doly awtomatiki gözegçilik bilen ion alyş-çalyş suw ýumşadyjydyr. Suwdaky kalsiý we magniý ionlaryny aýyrmak we gaty suwy ýumşatmak we turbadaky karbonatdan gaça durmak maksady bilen çig suwuň gatylygyny azaltmak üçin natriý görnüşli kation alyş-çalyş rezini ulanýar. , Konteýnerler we gazanlar hapalanýar. Önümçiligiň rahat bolmagyny üpjün etmek bilen bir hatarda maýa goýum çykdajylaryny ep-esli tygşytlaýar. Häzirki wagtda dürli bug gazanlarynyň, gyzgyn suw gazanlarynyň, ýylylyk çalşyjylaryň, bug kondensatorlarynyň, kondisionerleriň, göni işleýän dwigatelleriň we beýleki enjamlaryň we ulgamlaryň aýlanyş üpjünçilik suwunda giňden ulanyldy. Mundan başga-da, içerki suwy arassalamak, azyk önümlerini senagat taýdan arassalamak, elektroplatasiýa, lukmançylyk, himiýa senagaty, çap we boýag, dokma, elektronika we ş.m., şeýle hem süýjediji ulgamyň öňüni almak üçin ulanylýar. Bir basgançakly ýa-da köp basgançakly suw ýumşadyjy bilen bejerilenden soň öndürilen suwuň gatylygy peselip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

iş ýörelgesi

Suw ýumşadyjylary üçin köplenç ulanylýan suw ýumşadyjy tehnologiýa bar. Olaryň biri, suwuň gatylygyny azaltmak üçin ion alyş-çalyş rezinleri arkaly suwdan kalsiý we magniý ionlaryny aýyrmak; beýlekisi nanokristally TAC tehnologiýasy, ýagny nano ulanýan “Template Asisted Crystallization” (modul kömekçi kristalizasiýa), kristaldan emele gelen ýokary energiýa erkin kalsiý, magniý we bikarbonat ionlaryny suwda nano masştably kristallara gaplaýar we şeýlelik bilen erkinligiň öňüni alýar. öndürýän masştabyndan ionlar. Kran suwy bilen deňeşdirilende, ýumşak suw gaty açyk tagam we duýga eýe. Softumşak suwda kislorodyň mukdary we gatylygy pes. Daş keseliniň öňüni alyp biler, ýürege we böwreklere agyrlygy azaldyp biler we saglyk üçin peýdalydyr.

Esasy aýratynlyklary

1. automokary derejeli awtomatlaşdyrma, durnukly suw üpjünçiligi şertleri, uzak hyzmat möhleti, tutuş prosesde awtomatiki usulda, diňe el bilen gatyşmazdan, yzygiderli duz goşmaly.

2. efficiencyokary netijelilik, az energiýa sarp etmek, tygşytly iş çykdajylary.

3. Enjamlaryň ykjam we ýerlikli gurluşy, amatly işlemegi we tehniki hyzmaty, kiçi gat meýdany we maýa goýumlaryny tygşytlamagy bar.

4. Ulanmak aňsat, gurmak aňsat, düzediş we işlemek aňsat we dolandyryş komponentleriniň öndürijiligi durnukly bolup, ulanyjylara öz aladalaryny çözmäge mümkinçilik berýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler