Parfýumeriýa üçin poslamaýan polat press süzgüji

Gysga düşündiriş:

Poslamaýan polatdan süzgüçli press, laboratoriýa süzgüçli press ýa-da poslamaýan polat plastinka we çarçuwaly süzgüç diýlip hem atlandyrylýar.

iş ýörelgesi

Asma süzgüç pressiniň her ýapyk süzgüç kamerasyna sorulýar. Iş basyşynyň täsiri bilen süzgüç süzgüç membranasyndan ýa-da beýleki süzgüç materiallaryndan geçýär we suwuk rozetkadan çykýar. Süzgüç galyndysy süzgüçli tort emele getirmek üçin çarçuwada galdyrylýar we şeýlelik bilen gaty suwuk bölünişige ýetiň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mehaniki aýratynlyklary

1. Poslamaýan polatdan süzgüçli press maşyn 1Cr18Ni9Ti ýa-da poslama çydamly we çydamly 304, 306 ýokary hilli poslamaýan polat materiallaryndan ýasalýar. Süzgüç plastinka ýüplükli gurluşy kabul edýär. Ulanyjylaryň dürli önümlerine görä dürli süzgüç materiallary çalşyrylyp bilner (süzgüç materiallary mikrop membrana, Süzgüç kagyzy, süzgüç mata, düşündiriş tagtasy we ş.m.), möhürleýji halka iki görnüşli kremniy jel we ftor rezin (kislota we aşgar çydamly) bolup biler. ), syzma ýok, gowy möhürleme öndürijiligi.

2. Mikropor membranasy bolan tabak we çarçuwaly süzgüç, himiýa, derman we azyk senagatynda işjeňleşdirilen uglerod we bölejikleri süzmek üçin has oňat enjamdyr, uglerodyň, uly akymyň we aňsat sökülmeginiň 100% bolmagyny üpjün edýär.

3. Başlangyç suwuklygyň ýarym takyk süzülmesini gazanmak üçin köp maksatly plastinka we çarçuwaly süzgüçiň (iki basgançakly süzgüç) bir wagtyň özünde öndürilmegi, gözenegiň ululygyndaky süzgüçiň köp görnüşi bar; dürli talaplaryň artykmaçlyklaryny çözmek üçin materiallar).

4. Ulanylmazdan ozal süzgüji sanjym suwy bilen dezinfeksiýa ediň, süzgüç materialyny distillendirilen suw bilen batyryň we ekrana ýapyň, soňra deslapky tabagy basyň, nasosdaky suwuklygy başlamazdan ozal dolduryň, soňra işe başlaň we çykaryň, ilki ýapylanda suwuk girelgesini ýapyň we suwuklygyň birden yza gaýdyp gelmeginiň we süzgüç materialynyň birden saklanmagynyň öňüni almak üçin gaýtadan ýapyň.

5. Bu enjamyň nasos we giriş bölekleri çalt sökmek bilen birikdirilýär, sökmek we arassalamak aňsat.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler